Program lojalnościowy

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

§ 1 Definicje

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane kontaktowe Uczestnika wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień, stan punktów jak i wymiany punktów.

Konsument / Klient / Uczestnik – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Punkty – punkty przyznane Uczestnikowi zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.

Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://www.suprabike.pl

Organizator – Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno, NIP: 869-191-09-20, REGON: 121427940, adres poczty elektronicznej: suprabike@suprabike.pl numer telefonu: 693 963 000.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno, NIP: 869-191-09-20, REGON: 121427940, adres poczty elektronicznej: suprabike@suprabike.pl numer telefonu: 693 963 000.

2. Program lojalnościowy prowadzony jest za pośrednictwem Sklepu internetowego na podstawie niniejszego regulaminu.

3. Program rozpoczyna się z dniem 3 kwiecień 2017 r. a kończy z dniem 31 grudzień 2018 r. Przyznane punkty ważne są przez czas trwania programu lojalnościowego a wraz z wygaśnięciem programu, przyznane punkty tracą ważność.

4. Program lojalnościowy skierowany jest do obecnych i przyszłych Klientów Organizatora. Programem objęte są wszystkie produkty dostępne w ofercie Organizatora. Program niedostępny jest dla zamówień składanych drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną (poczta e-mail).

5. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne, przy czym warunkiem uzyskania rabatu na produkty dostępne w Sklepie jest uzbieranie przez Uczestnika określonej ilości punktów.

6. Program nie łączy się z innymi promocjami lub dodatkowymi rabatami udzielonymi przez Organizatora.

§ 3 Warunki przystąpienia do programu

1. Przystąpienie do programu lojalnościowego możliwe jest tylko i wyłącznie dla Uczestników, którzy dokonali rejestracji Konta.

2. Rejestracji Konta można dokonać w następujący sposób:

 • po kliknięciu na zakładkę „Rejestracja” gdzie należy wypełnić formularz rejestracji, podając adres e-mail, informacje o logowaniu tj. hasło składające się z min. 6 znaków oraz klikając na ikonę „Rejestracja”,

 • podczas składania zamówienia, wpisując adres e-mail i klikając na ikonę „Rejestracja”.

3. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie dokonanej rejestracji drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji. W momencie otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta. Rejestracja Konta jest bezpłatna.

4. Uczestnik może posiadać tylko jedno aktywne Konto w Sklepie w czasie trwania programu lojalnościowego. W przypadku naruszenia powyższego warunku, Organizator ma prawo zamknąć założone w terminie późniejszym Konto Uczestnika i unieważnić wszystkie przyznane punkty na zamykanym Koncie.

5. W ramach utworzonego Konta, Uczestnik ma:

 1. możliwość podglądu przyznanych punktów,

 2. możliwość podglądu zamówień, będących w trakcie realizacji jak i zamówień zrealizowanych,

 3. możliwość wglądu oraz uzupełnienia, uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenia lub wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204, ze zm.).

6. Przystąpienie jak i uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty z związku z nabywaniem towarów lub usług w Sklepie internetowym. Punkty przyznawane są według zasad określonych w § 4 niniejszego regulaminu.

7. Stan zgromadzonych Punktów w programie lojalnościowym Klient może sprawdzić wyłącznie po zalogowaniu do Konta Klienta w zakładce „Moje Konto”, gdzie widoczny jest stan przyznanych punktów. Informacje te nie są podawane telefonicznie ani drogą mailową.

§ 4 System przyznawania punktów

Punkty przyznawane są zgodnie z następującymi zasadami:

System wymiany złotówek na punkty:

Za każde wydane 100 zł za zakupy lub równowartość w walucie Euro zgodnie z obowiązującym kursem waluty Euro na Sklepie, Uczestnik otrzyma 10 pkt (10 punktów = 100 zł). Przez dokonanie zakupu należy rozumieć zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży na odległość. Punkty zostaną przypisane na Koncie Uczestnika w momencie zmiany statusu zamówienia na status „ZAKOŃCZONE”. Zmiana statusu zamówienia na status „ZAKOŃCZONE” następuje w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia towaru do Klienta lub od dnia odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy. Punkty nie są naliczane za koszty dostawy towaru. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Przyznane punkty są ważne przez okres 2 lat (730 dni) od daty ich przypisania do konta.

System wymiany punktów na zniżkę %:

 • 1 % w przypadku uzyskania 100 pkt,

 • 2 % w przypadku uzyskania 200 pkt,

 • 3 % w przypadku uzyskania 300 pkt,

 • 4 % w przypadku uzyskania 400 pkt,

 • 5 % w przypadku uzyskania 500 pkt,

 • 6 % w przypadku uzyskania 600 pkt,

 • 7 % w przypadku uzyskania 700 pkt,

 • 8 % w przypadku uzyskania 800 pkt,

 • 9 % w przypadku uzyskania 900 pkt,

 • 10 % w przypadku uzyskania 1000 pkt.

System dodawania punktów za subskrypcję Newslettera:

W przypadku zapisania się do Newslettera, przyznawane jest 5 punktów (1 Newsletter = 5 punktów). Punkty przyznawane są w momencie zapisania się do Newslettera i są widoczne na Koncie Uczestnika, po zalogowaniu do Konta. W przypadku Uczestnika, który zrezygnuje z usługi Newsletter, punkty są automatyczne odejmowane z puli zgromadzonych punktów. W przypadku Uczestnika, który zrezygnuje z usługi Newsletter, a następnie ponownie dokona zapisu do Newslettera, punkty nie będą naliczane.

System dodawania punktów za opinie o produkcie:

1. Punkty przyznawane są w przypadku wyrażenia opinii o danym produkcie przez Uczestnika. Na stronie Sklepu publikowane są wyłącznie opinie zatwierdzone przez Organizatora. Przyznane punkty są widoczne na koncie Klienta do 7 dni od dnia publikacji opinii na Sklepie. Za jedną dodaną opinię przyznawany jest jeden punkt (1 opinia = 1 punkt).

2. Opinia powinna być unikalna. Punkty nie będą przyznawane w przypadku opinii skopiowanych w całości lub części, które zostały już zamieszczone na stronie Sklepu przez innych Uczestników.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii o charakterze bezprawnym w szczególności:

 • zawierające wulgaryzmy,

 • zawierające treści pornograficzne,

 • naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

 • propagujące przemoc,

 • opinie rasistowskie, antysemickie, nacjonalistyczne,

 • propagujące używanie narkotyków bądź niedozwolonych środków odurzających,

 • nakłaniające do pobierania wirusów komputerowych, koni trojańskich,

 • propagujące działalność hackerską,

 • zawierające treści reklamowe,

 • zawierające dane osobowe osób trzecich,

 • będące formą reklamy innych podmiotów.

§ 5 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z programem lojalnościowym, Uczestnik ma prawo złożyć reklamację za pośrednictwem poczty e-mail na adres: suprabike@suprabike.pl a także w formie pisemnej na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opis przyczyny złożenia reklamacji wraz z żądaniem reklamującego, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Organizatora.

3. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem.

§ 6 Zwrot oraz reklamacje produktów

1. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy sprzedaży produktów, na mocy, której uprzednio naliczono punkty, punkty te zostaną anulowane. W takim wypadku zamówienie otrzyma status „ZAKOŃCZONE – ZWROT”, (jeżeli nie wszystkie produkty zostaną zwrócone) lub status „ANULOWANE – ZWROT” (w przypadku zwrotu wszystkich produktów). Zmiana statusu zamówienia następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W przypadku produktów zakupionych przez Uczestników w ramach programu lojalnościowego, produkty te objęte są rękojmią za wadę fizyczną i prawną określoną ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku złożenia reklamacji, Organizator uwzględniając żądanie Uczestnika do obniżenia ceny reklamowanego produktu bądź odstąpienia od umowy sprzedaży, dokonuje ponownego naliczenia punktów wykorzystanych przy zakupie reklamowanych produktów.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy przystąpili do programu lojalnościowego jest Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno, NIP: 869-191-09-20, REGON: 121427940, adres poczty elektronicznej: suprabike@suprabike.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu lojalnościowego. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w szczególności dane, jakie zostawia w formularzu rejestracji są następujące: imię i nazwisko, ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail, numer telefonu.

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: suprabike@suprabike.pl lub pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w trakcie trwania programu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników programu. O zmianie regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian za pośrednictwem poczty e-mail. W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z programu.

2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z programu lojalnościowego, składając stosowne oświadczenie drogą mailową na adres: suprabike@suprabike.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Sebastian Kruczyński, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno. W przypadku rezygnacji Uczestnika z programu lojalnościowego, uzyskane punkty powinny być wykorzystane przed złożeniem rezygnacji.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 3 kwiecień 2017 r.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? rejestracja
Infolinia 693 963 000
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl