Program lojalnościowy

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego jest przez Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności/adres do doręczeń: Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno, NIP: 869 – 191 – 09 – 20, REGON: 121427940.

 

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

Sebastian Kruczyński „supraBIKE”

Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno

Poczta elektroniczna: suprabike@suprabike.pl

Kontakt telefoniczny: 693 963 000 (koszt połączenia wg stawki operatora)

 

3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Konto – indywidualne Konto utworzone przez Organizatora, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, oraz zawarciu umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta, gdzie gromadzone są dane podane przez Uczestnika oraz informacje dotyczące złożonych zamówień.

 2. Organizator – Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności/adres do doręczeń: Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno, NIP: 869 – 191 – 09 – 20, REGON: 121427940.

 3. Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę dla zamówień z opcją odbioru osobistego pod adresem: Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno.

 4. Punkty – punkty przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).

 6. Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://suprabike.pl

 7. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do udziału w programie lojalnościowym.

 

4. Program lojalnościowy prowadzony jest za pośrednictwem Sklepu internetowego na podstawie niniejszego regulaminu. Programem objęte są wszystkie towary dostępne w ofercie Organizatora.

 

5. Program rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2023 r. a kończy z dniem 31 grudnia 2023. Przyznane Punkty ważne są przez czas trwania programu a wraz z jego wygaśnięciem, Punkty tracą swą ważność.

 

6. Program niedostępny jest dla zamówień składanych drogą telefoniczną oraz dla zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Program nie łączy się z innymi promocjami jak i innym rabatami udzielonymi przez Organizatora.

 

7. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne, przy czym warunkiem uzyskania rabatu na produkty dostępne w ofercie Sklepu jest uzyskanie określonej ilości Punktów przez Klienta.

 

§ 2 Warunki przystąpienia do programu

1. Przystąpienie do programu lojalnościowego możliwe jest tylko i wyłącznie dla Uczestników, którzy dokonali rejestracji Konta. Rejestracji Konta można dokonać w następujący sposób:

 1. po kliknięciu na zakładkę „Rejestracja” gdzie należy wypełnić formularz rejestracji, podając adres e-mail, informacje o logowaniu tj. hasło składające się z min. 6 znaków oraz klikając na przycisk „Rejestracja”,

 2. podczas składania zamówienia, wpisując adres e-mail i klikając na przycisk „Rejestracja”.

2. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie dokonanej rejestracji na adres e-mail podany przy rejestracji. W momencie otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej Konta. Rejestracja Konta jest bezpłatna.

3. Uczestnik może posiadać tylko jedno aktywne Konto w Sklepie internetowym w czasie trwania programu lojalnościowego. W przypadku naruszenia powyższego warunku, Organizator ma prawo zamknąć założone w terminie późniejszym Konto Uczestnika i unieważnić wszystkie przyznane Punkty na zamykanym Koncie.

4. W ramach utworzonego Konta, Uczestnik ma:

 1. możliwość podglądu przyznanych Punktów,

 2. możliwość podglądu zamówień, będących w trakcie realizacji jak i zamówień zrealizowanych.

5. Przystąpienie jak i uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty z związku z nabywaniem towarów lub usług w Sklepie internetowym. Punkty przyznawane są według zasad określonych w § 3 niniejszego regulaminu.

6. Stan zgromadzonych Punktów w programie Uczestnik może sprawdzić wyłącznie po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto”. Informacje te nie są podawane telefonicznie ani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3 Przyznawanie Punktów

Punkty przyznawane są zgodnie z następującymi zasadami:

System wymiany złotówek na punkty:

Za każde wydane 100 zł za zakupy lub równowartość w walucie Euro zgodnie z obowiązującym kursem waluty Euro na Sklepie, Uczestnik otrzyma 10 pkt (10 punktów = 100 zł). Przez dokonanie zakupu należy rozumieć zawarcie i wykonanie umowy na odległość. Punkty zostaną przypisane na Koncie Uczestnika w momencie zmiany statusu zamówienia na status „ZAKOŃCZONE”. Zmiana status zamówienia na status „ZAKOŃCZONE” następuje w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia towaru do Uczestnika lub od dnia odbioru towaru w Punkcie sprzedaży. Punkty nie są naliczane za koszty dostawy towaru. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

System wymiany punktów na zniżkę %:

 • 1 % w przypadku uzyskania 100 pkt,

 • 2 % w przypadku uzyskania 200 pkt,

 • 3 % w przypadku uzyskania 300 pkt,

 • 4 % w przypadku uzyskania 400 pkt,

 • 5 % w przypadku uzyskania 500 pkt,

 • 6 % w przypadku uzyskania 600 pkt,

 • 7 % w przypadku uzyskania 700 pkt,

 • 8 % w przypadku uzyskania 800 pkt,

 • 9 % w przypadku uzyskania 900 pkt,

 • 10 % w przypadku uzyskania 1000 pkt.

System dodawania punktów za subskrypcję Newslettera:

W przypadku zapisania się do Newslettera, przyznawane jest 5 punktów (1 Newsletter = 5 punktów). Punkty przyznawane są w momencie zapisania się do Newslettera i są widoczne na Koncie Uczestnika, po zalogowaniu do Konta. W przypadku Uczestnika, który zrezygnuje z usługi Newsletter, punkty są automatyczne odejmowane z puli zgromadzonych punktów. W przypadku Uczestnika, który zrezygnuje z usługi Newsletter, a następnie ponownie dokona zapisu do Newslettera, punkty nie będą naliczane.

System dodawania punktów za opinie o produkcie:

1. Punkty przyznawane są w przypadku wyrażenia opinii o danym produkcie przez Uczestnika. Na stronie Sklepu publikowane są wyłącznie opinie zatwierdzone przez Organizatora. Przyznane punkty są widoczne na koncie Uczestnika do 7 dni od dnia publikacji opinii na Sklepie. Za jedną dodaną opinię przyznawany jest jeden punkt (1 opinia = 1 punkt).

2. Opinia powinna być unikalna. Punkty nie będą przyznawane w przypadku opinii skopiowanych w całości lub części, które zostały już zamieszczone na stronie Sklepu przez innych Uczestników.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii o charakterze bezprawnym w szczególności:

 1. zawierające wulgaryzmy, treści pornograficzne,

 2. naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

 3. propagujące przemoc, opinie rasistowskie, antysemickie, nacjonalistyczne,

 4. propagujące używanie narkotyków bądź niedozwolonych środków odurzających,

 5. nakłaniające do pobierania wirusów komputerowych, koni trojańskich,

 6. propagujące działalność hackerską,

 7. zawierające treści reklamowe.

   

§ 4 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości przy naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z działaniem programu lojalnościowego, Uczestnik ma prawo złożyć reklamację na adres e-mail: suprabike@suprabike.pl lub w formie pisemnej na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno.

 

2. Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji wraz z uzasadnieniem, a także wskazanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację.

3. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Uczestnika sposobem.

§ 5 Zwrot, reklamacja towaru

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na mocy, której uprzednio naliczono Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W takim wypadku zamówienie otrzyma status „ZAKOŃCZONE – ZWROT”, (jeżeli nie wszystkie towary zostaną zwrócone) lub status „ANULOWANE – ZWROT” (w przypadku zwrotu wszystkich towarów). Zmiana statusu zamówienia następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W przypadku produktów zakupionych przez Uczestników w ramach programu lojalnościowego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.

3. W przypadku złożenia reklamacji, Organizator uwzględniając żądanie Uczestnika dokonuje ponownego naliczenia Punktów wykorzystanych przy zakupie reklamowanego towaru.

 

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności/adres do doręczeń: Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno, NIP: 869 – 191 – 09 – 20, REGON: 121427940.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: suprabike@suprabike.pl lub pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu lojalnościowego. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w szczególności dane, jakie zostawia w formularzu rejestracji tj.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te są przetwarzane przez czas trwania programu lojalnościowego, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

4. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów przetwarzających na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych a także usługi księgowe, usługi prawne.

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych dla prawidłowej obsługi programu lojalnościowego będzie skutkować brakiem możliwości udziału w programie.

 

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

 2. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

 3. do sprostowania (art. 16 RODO),

 4. do usunięcia danych (art. 17 RODO),

 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

 6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 7. do sprzeciwu (art. 21 RODO),

 8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: suprabike@suprabike.pl lub pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno.

 

8. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

 

9. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w trakcie trwania programu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników programu. O zmianie regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian za pośrednictwem poczty e-mail. W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z programu.

2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Program lojalnościowy”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik (w formie pliku PDF).

3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z programu lojalnościowego, składając stosowne oświadczenie drogą e-mailową na adres: suprabike@suprabike.pl lub pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 155, 32 – 852 Dębno. W przypadku rezygnacji Uczestnika z programu lojalnościowego, uzyskane Punkty powinny być wykorzystane przed złożeniem rezygnacji.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

 

Regulamin programu lojalnościowego w pliku pdf:

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? rejestracja
Infolinia 693 963 000
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl