Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://suprabike.pl/

2. Administratorem danych osobowych jest Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Wola Dębińska 156, 32 – 852 Wola Dębińska, numer NIP: 869-191-09-20, numer REGON: 121427940.

3. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego obywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Wejście na stronię Sklepu internetowego oraz korzystanie z jego funkcjonalności bez zakupu produktów lub usług, nie wymaga podawania danych osobowych.

 

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

 

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

przesyłanie informacji handlowych w formie Newsletter’a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

formularz kontaktowy – Administrator danych udziela odpowiedzi na przesyłane zapytania, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku obsługi zapytań ofertowych lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku zapewnienia obsługi innych zapytań),

składanie zamówień w celu wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

rejestracja Konta w Sklepie internetowym oraz zarządzanie Kontem Klienta, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

prowadzenie dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

realizacja prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

realizacja uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

umożliwienie Usługobiorcy komentowanie produktów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, rejestracja Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

firmom kurierskim, zajmującym się dostawą przesyłek,

operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

podmiot świadczący usługi księgowe, usługi prawne, usługi hostingu,

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Sądom, organom ścigania, gdy wystąpią z takim żądaniem.

5. Przysługują Państwu następujące prawa:

prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno, lub drogą elektroniczną na adres: suprabike@suprabike.pl

7. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata,

w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

 

§ 3 Pliki Cookies

 

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

monitorowania ruchu na stronie Sklepu za pomocą kodu Google Analytics,

ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika,

weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki.

3. Na stronie Sklepu internetowego mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

4. Poniżej przedstawiamy pliki cookies zamieszczane przez stronę Sklepu internetowego oraz ich zastosowanie:

 

Nazwa Cookies

 

Zastosowanie pliku cookies

Czas ważności pliku cookies

 

Shop5

 

Sesja

 

 

Wygasa na końcu sesji

 

Cookie_read

 

 

Informacja o cookies

 

2 lata od daty utworzenia

 

Shoper5_lp-pl_PL

 

 

Ostatnio oglądane produkty

 

Na koniec roku

 

Product_vote_1

 

 

Ocena produktu

 

Dobę od daty utworzenia

 

5. W celu tworzenia anonimowych statystyk, Administrator danych wykorzystuje do tego celu narzędzie Google Analytics. To pokazuje, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Sklepu internetowego https://suprabike.pl/

6. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

7. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Chrome: link

Firefox: link

Opera: link

Internet Explorer: link

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? rejestracja
Infolinia 693 963 000
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl