REGULAMIN

  

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://suprabike.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://suprabike.pl prowadzony jest przez Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności/adres do doręczeń: Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno, NIP: 869 – 191 – 09 – 20, REGON: 121427940.

 

1.2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

Sebastian Kruczyński „supraBIKE”

Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno

Poczta elektroniczna: suprabike@suprabike.pl

Kontakt telefoniczny: 693 963 000 (koszt połączenia wg stawki operatora)

 

1.3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

1.4. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.

 3. Konsument zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konto – indywidualne Konto utworzone przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, oraz zawarciu umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych zamówień.

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę dla zamówień z opcją odbioru osobistego pod adresem: Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno.

 8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).

 9. Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://suprabike.pl

 10. Sprzedawca/UsługodawcaSebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności/adres do doręczeń: Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno, NIP: 869 – 191 – 09 – 20, REGON: 121427940.

 11. Towar produkt dostępny w Sklepie internetowym będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 12. Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

 13. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.

 14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

2.1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

 1. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 2. Opinia produktu – usługa umożliwiająca zamieszczanie opinii do wybranych Towarów. Usługa dostępna jest na karcie produktu po kliknięciu na przycisk Dodaj opinię”, szczegółowo opisana w § 6 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 3. Konto – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości rejestracji Konta w Sklepie internetowym, szczegółowo opisana w § 7 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 4. Poleć znajomemu – usługa dostępna dla Usługobiorców, umożliwiająca polecenie Towaru innej osobie (znajomemu). Aby polecić wybrany Towar innej osobie, należy na karcie produktu kliknąć na przycisk „Poleć znajomemu”, następnie należy podać adres e-mail nadawcy, adres e-mail odbiorcy oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 5. Powiadom o dostępności – usługa umożliwiająca Usługobiorcy zainteresowanemu danym Towarem, który ma status „Brak w magazynie”, uzyskania informacji o dostępności Towaru. W celu skorzystania z usługi następnie należy na karcie produktu, który jest niedostępny, kliknąć na przycisk „Powiadom o dostępności”, następnie należy podać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Zapisz się”. Powiadomienie o dostępności Towaru zostanie wysłane na adres e-mail Usługobiorcy, w momencie gdy Towar będzie dostępny w ofercie Sklepu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 6. Przechowalnia – usługa dostępna dla Klientów posiadających Konto w Sklepie, umożliwiająca tworzenie listy własnych Towarów poprzez wybranie Towaru i umieszczenie go w przechowalni. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 7. Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta poprzez zakładkę „Logowanie/Nie pamiętasz hasła”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 8. Wyszukiwanie – usługa umożliwiająca wyszukiwanie treści poprzez dedykowane okienko „Szukaj”, dostępne na stronie Sklepu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 9. Wyślij zapytanie – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości skierowania do Usługodawcy zapytania o Towary dostępne w Sklepie. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć w zakładkę „Wyślij zapytanie”, następnie należy zredagować treść pytania, podać imię, nazwisko, adres e-mail, wskazać temat zapytania, zredagować treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 10. Zamówienia – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówień w celu zawierania umów sprzedaży na odległość, szczegółowo opisana w § 8 niniejszego regulaminu.

 11. Zapytaj o produkt – usługa umożliwiająca złożenie zapytanie o szczegóły wybranego Towaru. Aby skorzystać z usługi należy wybrać określony Towar, następnie w zakładce „Zapytaj o produkt”, należy podać imię, adres e-mail, wpisać odpowiednią treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 

 

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

3.1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,

 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),

 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera, Apple Safari

 4. udostępnienie w przeglądarce obsługi plików cookies oraz appletów JavaScript,

 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

 

3.3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.

 

3.4. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:

 1. korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

 2. korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek,

 3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje,

 5. niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej.

 

3.5. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”.

 

 

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 

4.1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

 

4.2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,

 2. programy szpiegujące to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,

 3. włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,

 4. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,

 5. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,

 6. krypto analiza – to możliwość wykrycia luki systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

4.3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4.4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania strony Sklepu internetowego, w szczególności inny wygląd strony Sklepu, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorców co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze strony Sklepu internetowego i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

 

§ 5 Usługa Newsletter

 

5.1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

5.2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera w następujący sposób:

 1. podczas składania zamówienia, zaznaczając checkbox „Zapisz mnie na Newsletter”,

 2. w okienku „Newsletter” dostępnym na stronie Sklepu, po podaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Zapisz się”.

 

5.3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.

 

5.4. Usługobiorca może zmienić uprzednio wskazany adres e-mail, na który świadczona jest usługa Newsletter. Zmiana adresu e-mail może nastąpić poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: suprabike@suprabike.pl

 

5.5. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji Newslettera w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez:

 1. przesłanie wiadomości e-mail na adres: suprabike@suprabike.pl

 2. kliknięcie na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter,

 3. zalogowanie się do Konta i odznaczenie zgody na wysyłkę Newsletter’a w zakładce „Moje Konto”.

 

 

§ 6 Usługa Opinie o produkcie

 

6.1. Usługobiorca ma możliwość zamieszczenia opinii o Towarze dostępnym w Sklepie internetowym. Usługobiorca zamieszczając opinię do wybranego Towaru dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Sprzedawca nie jest autorem zamieszczonych opinii, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 

6.2. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Towarów w Sklepie internetowym oraz wystawiona przez Klienta, który dokonał zakupu, a następnie wystawił opinię o Towarze.

 

6.3. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii, w stosunku do której istnieje domniemanie, iż ma na celu manipulowanie ogólną oceną Towaru, np. gdy zamówienie zostało złożone jedynie w celu zamieszczenia pozytywnej lub negatywnej opinii.

 

6.4. Zamieszczenie opinii przez Usługobiorcę możliwe jest poprzez formularz, który dostępny jest na karcie produktu, po kliknięciu na przycisk „Dodaj opinię”.

 

6.5. Usługobiorca zamieszczając opinię zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:

 1. opinia powinna dotyczyć jedynie Towarów dostępnych w ofercie Sklepu,

 2. redagując opinię należy używać języka neutralnego, bez słów uznawanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych odbiorców,

 3. treść opinii nie może naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich,

 4. w treści opinii nie należy zamieszczać danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody.

 

6.6. Usługodawca publikuje opinie tylko pochodzące od Klientów, którzy dokonali zakupu Towaru w Sklepie internetowym. W celu sprawdzenia czy opinie faktycznie pochodzą od jego Klientów, Usługodawca przeprowadza następujące czynności:

 1. przed publikacją zamieszczonej opinii, Usługodawca weryfikuje opinię czy jest zgodna z regulaminem, w szczególności sprawdza czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu internetowego tj. czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie internetowym, oraz czy opinia dotyczy zakupionego Towaru przez osobę opiniującą,

 2. w razie jakichkolwiek wątpliwości Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z twórcą opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie osoba ta jest Klientem Sklepu internetowego lub dokonała zakupu opiniowanego Towaru.

6.7. Usługodawca nie zamieszcza nieprawdziwych opinii. Usługodawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne opinie. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

§ 7 Opinie TrustMate w sklepie internetowym

7.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

7.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

7.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

7.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

7.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

7.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 8 Usługa Konto

 

8.1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po dokonanej rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia, a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.

 

8.2. Usługobiorca będący użytkownikiem serwisu społecznościowego Facebook lub posiadający konto w Google+ ma możliwość zarejestrowania się przy pomocy konta na Facebooku lub Google+.

 

8.3. Rejestracja Konta wymaga dokonania następujących czynności:

 1. kliknąć na zakładkę „Rejestracja”,

 2. podać adres e-mail oraz ustalić hasło do Konta,

 3. zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić zapoznanie z regulaminem,

 4. po wypełnieniu formularza rejestracji Konta należy kliknąć na przycisk „Rejestracja”.

 

8.4. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta niezwłocznie zostaje wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, umożliwiającym zakończenie procesu rejestracji. Usługobiorca zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny lub skopiować go do paska adresu swojej przeglądarki internetowej, a następnie potwierdzić przyciskiem „Enter”. W dalszej kolejności, w przeglądarce internetowej wyświetli się potwierdzenie dokończenia procesu rejestracji Konta. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 

8.5. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do złożenia zamówienia. Logowanie do Konta następuje poprzez zakładkę „Logowanie” po podaniu adresu e-mail, hasła oraz kliknięciu na przycisk „Logowanie”. Usługobiorca będący użytkownikiem serwisu społecznościowego Facebook lub posiadający konto w Google+ ma możliwość zalogowania do Konta przy pomocy konta na Facebooku lub Google+.

8.6. Usługobiorca ma prawo do dokonywania zmian danych, które podał podczas rejestracji Konta. W tym celu powinien zalogować się do Konta, a następnie dokonać modyfikacji danych w zakładce „Twoje Konto”. Modyfikacja i korygowanie danych możliwe jest również drogą elektroniczną na adres e-mail: suprabike@suprabike.pl

8.7. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili i bez podania przyczyny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: suprabike@suprabike.pl lub w formie pisemnej na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta.

8.8. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej Konta z ważnych powodów, do których należą:

 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na możliwość świadczenia usługi dotyczącej Konta lub umów zawieranych na odległość,

 2. naruszenie przez Usługobiorcę postanowień regulaminu, jak również korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,

 3. zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego.

 

8.9. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

 

 

§ 9 Usługa zamówienia

 

9.1. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9.2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Towar, który Klient zamierza nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Do koszyka”. W kolejnym kroku, Klient zostaje poinformowany, iż Towar został dodany do koszyka. Klient ma możliwość kontynuowania zakupów poprzez kliknięcie na przycisk „Kontynuuj zakupy” lub sfinalizowania zakupu poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie”.

9.3. W koszyku zakupów, Klient ma następujące możliwości:

 1. usunąć Towar z koszyka,

 2. zwiększyć lub zmniejszyć ilość Towaru,

 3. aktywować kupon rabatowy,

 4. wybrać sposób dostawy,

 5. wybrać sposób płatności,

 6. kontynuować zakupy – klikamy na przycisk „Kontynuuj zakupy”,

 7. złożyć zamówienie – klikamy na przycisk „Zamawiam”.

 

9.4. W kolejnym kroku, Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Klient ma następujące opcje do wyboru:

 1. Zakupy bez rejestracji – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta. Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji oraz logowania podając jedynie dane kontaktowe oraz dane wymagane do wysyłki. W celu złożenia zamówienia bez rejestracji, Klient klika na przycisk „Potwierdź zakup”,

 2. logowanie do Konta (Mam już Konto) – opcja dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego. W celu zalogowania do Konta, Klient wpisuje adres e-mail, hasło oraz klika na przycisk „Logowanie”.

 3. rejestracja Konta – opcja dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego. W celu rejestracji, Klient klika na przycisk „Rejestracja”.

9.5. W trakcie procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Potwierdź zakup, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, sposobu dostarczenia Towaru, formy płatności, a także danych adresowych podanych w formularzu zamówienia.

9.6. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez wybranie opcji „Faktura VAT”, oraz podanie nazwy Przedsiębiorcy oraz numeru NIP. Wystawiona faktura VAT jest dostarczana wraz z Towarem przez Sprzedawcę.

9.7. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk Potwierdź zakup”. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.

9.8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§ 10 Ceny Towarów

 

10.1.  Ceny Towaru wskazane na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

10.2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy Towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar, jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

 

§ 11 Płatność za Towar

 

11.1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności Autopay S.A. (system płatności dostępny dla zamówień, których dostawa ma miejsce na terenie RP),

 3. płatność za pomocą kart płatniczych za pośrednictwem operatora płatności Autopay S.A. (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),

 4. płatność Blikiem za pośrednictwem operatora płatności Autopay S.A.,

 5. płatność elektroniczna poprzez system płatności Google Pay za pośrednictwem operatora płatności Autopay S.A.,

 6. płatność odroczona poprzez system PayPo (usługa polega na odroczeniu terminu płatności do 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży) za pośrednictwem operatora płatności Autopay S.A.,

 7. płatność w systemie ratalnym, realizowana za pośrednictwem Alior Bank raty online za pośrednictwem operatora płatności Autopay S.A. ,

 8. płatność przy odbiorze może być uregulowana:

 • w przypadku odbioru Towaru w Punkcie sprzedaży, płatność następuje: przelewem bankowym, gotówką, kartą płatniczą lub Blikiem,

 • w przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, płatność następuje gotówką przy odbiorze przesyłki, kartą płatniczą lub Blikiem (system płatności dostępny tylko dla zamówień, których dostawa ma miejsce na terenie RP),

11.2. Płatność przelewem bankowym należy zrealizować na rachunek bankowy Sprzedawcy:

 1. Santander Bank Polska SA, nr rachunku: 59 1090 1838 0000 0001 1856 2196 – dla płatności w walucie PLN,

 2. Santander Bank Polska SA, nr rachunku: 61 1090 1838 0000 0001 1856 2354 BIC (SWIFT): WBKPPLPP – dla płatności w walucie EURO.

11.3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81 – 718 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590.

11.4. Obsługę płatności odroczonych PayPo prowadzi spółka PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 37, 02 – 672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590.

11.5. Obsługa płatności w systemie ratalnym odbywa się w całości lub w części ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Alior Bank S.A. Pożyczkodawca gwarantuje wniosek w 100% online i decyzję pożyczkową w czasie rzeczywistym, zapewnia również bezpieczeństwo danych zgodnie ze standardami branżowymi. Sprzedawca nie jest stroną umowy o pożyczkę.

11.6. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatność należy uregulować w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

11.7. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12 Dostawa Towaru

 

12.1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej do następujących krajów: Czechy, Słowacja, Węgry.

 

12.2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Paczkomaty InPost. Deklarowany termin dostawy to:

 1. DPD – dostawa Towaru odbywa się w terminie do 2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi,

 2. DPD – dostawa Towaru poza granice RP odbywa się w terminie do 4 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi,

 3. Paczkomaty InPost – dostawa Towaru do wybranego Paczkomatu odbywa się w terminie do 2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

 

12.3. Termin realizacji zamówienia to czas potrzebny na skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wydania przewoźnikowi, który jest obliczany w następujący sposób:

 1. przy płatności przelewem, płatnościach elektronicznych, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy i wynosi 2 dni robocze,

 1. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży i wynosi 2 dni robocze,

12.4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient. Koszt dostawy jest każdorazowo podany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży oraz dodatkowo dostępny w zakładce Koszty i sposoby dostawy. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest podczas składania zamówienia.

12.5. W przypadku wybrania przez Klienta opcji „odbiór osobisty Towaru w Punkcie sprzedaży”, Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 7 dni, chyba że w opisie danego Towaru podano krótszy termin. Informacja, iż Towar jest gotowy do odbioru, Sprzedawca przekazuje do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze kontaktu telefonicznego.

 

§ 13 Niezgodność Towaru z umową

 

13.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad, zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.

 

13.2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,

 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 

13.3. Ponadto Towar, aby był uznany za zgodny z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże że:

 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,

 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o zawarciu umowy;

 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać,

 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

13.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w § 12 ust. 3, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 12 ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 

13.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,

 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

 

13.6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

 

13.7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w § 12 ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 

13.8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

 

13.9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

 

13.10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

 

13.11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 

13.12. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta Towar na swój koszt.

 

13.13. Jeżeli Towar jest zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 

13.14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 12 ust. 9 powyżej,

 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 12 ust. 11 – 13 powyżej,

 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,

 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 12 ust. 8 – 13 powyżej,

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

 

13.15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o obniżeniu ceny.

 

13.16. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

 

13.17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

 

13.18. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

13.19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

13.20. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno lub w formie elektronicznej na adres: suprabike@suprabike.pl

 

13.21. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), wskazanie braku zgodności z umową oraz żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

 

13.22. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

§ 14 Rękojmia dla Przedsiębiorców

 

14.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar lub brak zgodności Towaru z umową wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

§ 15 Gwarancja

 

15.1. Towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek Towary dostępne w ofercie Sklepu. Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, co oznacza, iż Klient reklamuje Towar bezpośrednio u producenta, który udzielił gwarancji. W przypadku, gdy Klient złoży reklamację z tytułu gwarancji bezpośrednio Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie przekazuje reklamację do producenta.

 

 

§ 16 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

16.1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

16.2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 1. zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 30 – 001 Kraków http://www.krakow.wiih.gov.pl/

 2. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

 3. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

 4. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00 (koszt połączenia wg taryfy operatora), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: porady@dlakonsumentow.pl.

 

16.3. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: suprabike@suprabike.pl

16.4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.

 

§ 17 Prawo odstąpienia od umowy

 

17.1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 16 pkt 8 i pkt. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

17.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: suprabike@suprabike.pl lub pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE” Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

17.3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 2. dla umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

17.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

17.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

17.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

17.7. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno.

17.8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

17.9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

17.10. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu internetowego.

17.11. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

17.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

 

 

§ 18 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

18.1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: suprabike@suprabike.pl lub pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno.

 

18.2. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem, a także wskazanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail).

18.3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

 

§ 19 Dane osobowe

 

19.1. Administratorem danych osobowych jest Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności/adres do doręczeń: Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno, NIP: 869 – 191 – 09 – 20, REGON: 121427940.

19.2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: suprabike@suprabike.pl lub pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno.

19.3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

 1. w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

 2. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

 3. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

 5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

 6. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 

19.4. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu realizacji usługi Newsletter, przetwarzany jest adres e-mail,

 2. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa Przedsiębiorcy, numer NIP, nr rachunku bankowego,

 3. w celu świadczenia usługi dotyczącej Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail,

 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,

 5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,

 6. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

 

19.5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,

 2. banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 3. podmiotów obsługujących płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

 4. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

19.6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych a także usługi księgowe, usługi prawne.

 

19.7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania umowy na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

 2. rejestracji Konta, niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta,

 3. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

19.8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

 2. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

 3. do sprostowania (art. 16 RODO),

 4. do usunięcia danych (art. 17 RODO),

 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

 6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 7. do sprzeciwu (art. 21 RODO),

 8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

19.9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: suprabike@suprabike.pl lub pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno.

 

19.10. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

 

19.11. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

19.12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

 

 

§ 20 Postanowienia końcowe

 

20.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

20.2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (w formie pliku PDF).

20.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,

 2. zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług świadczonych drogą elektroniczną,

 3. zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany danych teleadresowych, adresów elektronicznych.

20.4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.

 

20.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z 2021 r. poz. 2105), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

20.6. Zdjęcia produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opublikowane na stronie Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655).

20.7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska nr 155, 32 – 852 Dębno, adres e-mail: suprabike@suprabike.pl numer telefonu: 693 963 000

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 


Aktualny Regulamin w wersji pdf:

 

Regulaminy archiwalne w formacie pdf:

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? rejestracja
Infolinia 693 963 000
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl