REGULAMIN

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://suprabike.pl/ prowadzony jest przez Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Wola Dębińska 156, 32 – 852 Wola Dębińska, numer NIP: 869-191-09-20, numer REGON: 121427940.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny (sprzedaż, obsługa reklamacji):

Sebastian Kruczyński „supraBIKE”

Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno

Poczta elektroniczna: suprabike@suprabike.pl

Kontakt telefoniczny: 693 963 000 (opłata wg stawki operatora)

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 9: 00 – 16: 00

 

3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,

Konsument zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży,

Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://suprabike.pl/

Sprzedawca – Sebastian Kruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kruczyński „supraBIKE” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno, NIP: 869-191-09-20, REGON: 121427940.

4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com.pl/pl/reader)

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

w zakresie sprzedaży produktów poprzez stronę Sklepu internetowego,

związane z rejestracją Konta Klienta,

usługi komunikacyjne polegające na umożliwieniu kontaktu z Usługodawcą (wyślij zapytanie), składanie reklamacji, zamieszczanie opinii,

przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter).

2. Usługa „Zapytaj o produkt” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, zainteresowanych ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy na karcie produktu kliknąć na przycisk „Zapytaj o produkt”, następnie należy podać imię, adres e-mail, wpisać treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługa „Poleć znajomemu” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, zainteresowanych ofertą Sklepu i polega na wysyłaniu do znajomych, informacji o produktach Sprzedawcy. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać produkt mający być przedmiotem polecenia i kliknąć na karcie produktu na zakładkę „Poleć znajomemu”. Następnie należy podać adres e-mail nadawcy, adres e-mail odbiorcy oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Poleć znajomemu” świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługa „Opinie” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców i umożliwia zamieszczanie opinii o produktach. Aby zamieścić opinię, należy wybrać produkt mający być przedmiotem opinii, następnie na karcie produktu kliknąć na przycisk „Opinie” oraz podać imię i nazwisko, zredagować treść opinii i kliknąć na przycisk „Wyślij”. Opinia będzie widoczna przy danym produkcie po zatwierdzeniu przez Sprzedawcę. Usługa „Opinie” świadczona jest nieodpłatnie.

5. Usługa „Wyślij zapytanie” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia wysyłanie zapytań do Sprzedawcy. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Wyślij zapytanie”, następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, określić temat zapytania, zredagować treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Wyślij zapytanie” świadczona jest nieodpłatnie.

 

6. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” podczas rejestracji Konta jak i procesu składania zamówienia. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” po zalogowaniu do Konta i odznaczeniu zgody na wysyłkę Newslettera w zakładce „Edycja profilu”, a także przesyłając stosowną informację drogą elektroniczną na adres: suprabike@suprabike.pl Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

7. Usługa „Odzyskaj hasła” umożliwia odzyskanie danych do Konta Klienta w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy w zakładce „Logowanie” kliknąć na przycisk Nie pamiętasz hasła?”. Następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta oraz kliknąć na przycisk „Zmień hasło”. Usługa Odzyskaj hasła świadczona jest nieodpłatnie.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,

aktywne połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera,

włączona obsługa JavaScript oraz plików Cookies,

włączona wtyczka FlashPlayer,

minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie plików cookies jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 4 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Rejestracja”, jaka dostępna jest na stronie Sklepu, następnie należy podać adres e-mail, ustanowić hasło oraz kliknąć na przycisk „Rejestracja”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone a na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji Konta zawierająca w szczególności login, hasło oraz link rejestracyjny. Aby dokończyć proces rejestracji Konta, należy kliknąć w link rejestracyjny znajdujący się w mailu. W ramach utworzonego Konta, Usługobiorca ma dostęp do panelu „Moje Konto”, który umożliwia edycję profilu w zakresie modyfikacji adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

4. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: suprabike@suprabike.pl lub pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 5 Zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Do koszyka. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka a także może kontynuować zakupy klikając na przycisk Kontynuuj zakupy lub sfinalizować zakup, klikając na przycisk „Złóż zamówienie”.

3. Następnie Klient dokonuje wyboru formy dostawy, formy płatności oraz klika na przycisk „Zamawiam”.

4. W kolejnym kroku Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Do wyboru mamy następujące opcje:

rejestracja Konta – klikamy na przycisk „Rejestracja” i przechodzimy procedurę związaną z rejestracją Konta,

zakupy bez rejestracji – klikamy na przycisk „Potwierdź zakup” i składamy zamówienie poprzez formularz zamówienia,

logowanie do Konta – podajemy adres e-mail, hasło i klikamy na przycisk „Logowanie”

5. Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia należy podać dane niezbędne dla realizacji zamówienia:

Twoje dane: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,

Dane adresowe: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj,

Dodatkowe informacje: uwagi do zamówienia, dowód zakupu (do wyboru: paragon/faktura VAT).

6. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składana zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Potwierdź zakup”. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w postaci niniejszego regulaminu.

7. Sprzedawca jest zobligowany do przyjęcia zużytych akumulatorów od użytkowników końcowych (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach).

§ 6 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

3. W związku z zawarciem Umowy sprzedaży Sprzedawca wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży tj. paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

§ 7 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • elektroniczne poprzez systemu PayU (system płatności dostępny tylko dla zamówień, których dostawa ma miejsce na terenie RP),
 • elektroniczne Shoper Płatności, świadczone przez operatora Blue Media S.A. w zakresie:
  • kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • szybkich płatności online
 • pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera w momencie dostarczenia towaru (system płatności dostępny tylko dla zamówień, których dostawa ma miejsce na terenie RP),
 • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy,
 • płatności bezgotówkowe (karty płatnicze, Blik, G Pay) w siedzibie Sprzedawcy

2. Płatność przelewem następuje na podany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy:

Santander Bank Polska SA: 59 1090 1838 0000 0001 1856 2196 – dla płatności w walucie PLN

Santander Bank Polska SA: 61 1090 1838 0000 0001 1856 2354 BIC (SWIFT): WBKPPLPP – dla płatności w walucie EURO

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku Shoper Płatności prowadzi spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590

5. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (PayU, Shoper Płatności), płatność należy uregulować w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera. W przypadku płatności w siedzibie Sprzedawcy, płatność za zakupiony towar należy uregulować w momencie odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.

6. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Sposoby, terminy i koszty dostawy. Czas realizacji zamówień.

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej do następujących krajów: Węgry, Słowacja, Czechy, Belgia, Dania, Litwa, Łotwa, Austria, Estonia, Francja, Holandia, Słowienia, Wielka Brytania, Włochy.

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz InPost. Terminy dostawy:

DPD – dostawa towaru odbywa się w terminie do 2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi,

DPD – dostawa towaru poza granice RP odbywa się w terminie do 4 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi,

InPost - dostawa towaru do wybranego Paczkomatu odbywa się w terminie do 2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo wskazany w zakładce informacyjnej „Koszty i sposoby dostawy”.

4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 2 dni, chyba, że w opisie produktu lub podczas składania zamówienia, wskazano krótszy termin. Termin przygotowania towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób:

 • przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 • przy płatności bezgotówkowej lub gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5. Informację o towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Czas realizacji - przygotowania zamówienia do wysyłki:

 • liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności,
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 • dla zamówień płatnych przy odbiorze - liczony jest od momentu złożenia zamówienia

§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno, w formie elektronicznej na adres suprabike@suprabike.pl a także telefonicznie pod numerem 693 963 000.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obowiązuje przez 2 lata i stosowana jest do Klientów będących Konsumentami.

8. Sposoby zwrotu należności z tytułu uznanej Reklamacji:

 • Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za towar,
 • w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego,
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: suprabike@suprabike.pl lub pisemnie na adres Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów.

11. Sposoby zwrotu należności z tytułu odstąpienia od Umowy:

 • Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za towar,
 • w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego,
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,

złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu z Klientami to: suprabike@suprabike.pl

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

§ 12 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: suprabike@suprabike.pl a także w formie pisemnej na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

przesyłanie informacji handlowych w formie Newsletter’a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

formularz kontaktowy – Administrator danych udziela odpowiedzi na przesyłane zapytania, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku obsługi zapytań ofertowych lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku zapewnienia obsługi innych zapytań),

składanie zamówień w celu wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

rejestracja Konta w Sklepie internetowym oraz zarządzanie Kontem Klienta, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

prowadzenie dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

realizacja prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

realizacja uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

umożliwienie Usługobiorcy komentowanie produktów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator danych osobowych pozyskuje, przetwarza i przechowuje następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, rejestracja Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

firmom kurierskim, zajmującym się dostawą przesyłek,

operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

podmiot świadczący usługi księgowe, usługi prawne, usługi hostingu,

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Sądom, organom ścigania, gdy wystąpią z takim żądaniem.

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno, lub drogą elektroniczną na adres: suprabike@suprabike.pl

 

9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata,

w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętych regulaminem, zmiany danych Usługodawcy. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany regulaminu Dobę od daty utworzenia nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opisy, logotypy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293).

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 październik 2021r.

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Sebastian Kruczyński „supraBIKE”, Wola Dębińska 156, 32 – 852 Dębno, adres e-mail: suprabike@suprabike.pl numer telefonu: 693 963 000

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? rejestracja
Infolinia 693 963 000
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl